Sök Meny

Kurser säkerhets- och trygghetskoordinator

Utbildningens huvudsakliga mål är att du ska få så goda kunskaper, kompetenser och färdigheter som möjligt för att kunna arbetasom säkerhets- och trygghetskoordinator. På en Yh-utbildning räknas en poäng som en dags studier. Fem Yh-poäng är då en veckas heltidsstudier.

Arbetsmarknadskunskap och karriärplanering, 5 p
Kursens mål är att ge kompetens för att identifiera egen kompetens, drivkrafter, värderingar och mål. Du lär dig att utforma riktade ansökningshandlingar, att kunna planera för jobbsökande och karriär samt att kunna lägga grunden för eget varumärke.

Ekonomi för säkerhetsarbete 10 p
Efter kursen ska den studerande kunna tillämpa kunskaper i ekonomi av vikt för yrkesrollen, förstå ekonomins betydelse, kunna räkna hem investeringar och inköp samt upprätta en budget. Den studerande ska ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi och dess arbetsformer.

Evenemangssäkerhet 30 p
Kursen ska ge en helhetsbild över evenemangssäkerhet på ett sådant sätt att de studerande själv kan förbereda, planera och delvis utföra och slutligen kunna utvärdera ett evenemang. Den studerande ska få en insikt i de övergripande frågorna såsom hantering av människor, att kunna utföra riskbedömningar, samt att kunna tillämpa och leda säkerhetsarbetet på ett större evenemang.

Examensarbete 25 p
Målet med examensarbetet är att den studerande ska fördjupa och uppvisa sina kunskaper och färdigheter inom ramen för utbildningen. Examensarbetet ska utgå från en problemställning ur ett säkerhetsperspektiv och mynna ut i en trovärdig åtgärd som lösning på problemet.

Informationssäkerhet 10 p
Efter kursen ska den studerande ha kunskaper i informationssäkerhet och dess betydelse för företaget och/eller verksamheten. De ska känna till vad som påverkar informationssäkerheten samt metoder för att öka personalens säkerhetsmedvetande både inom IT och inom annan hantering av information i verksamheten.

Introduktionskurs 5 p
Kursen ger en introduktion till området säkerhet. Efter kursen ska den studerande känna till bakgrunden till, syftet med och förutsättningarna för yrkeshögskoleutbildningen.

Juridik 15 p
Efter kursen ska den studerande ha grundläggande kunskaper om aktuella lagar och regler som berör säkerhetsområdet samt angränsade områden. Ett syfte är även att ge en översikt om vilka myndigheter respektive vilka styrdokument som reglerar förhållandena inom skilda verksamhetsområden.

Kommunicera, dokumentera och hantera media 20 p
Efter kursen ska den studerande kunna dokumentera och kommunicera situationsanpassat i tal och skrift. Kursen ger insikt om val av metodik i olika sammanhang. I kursen ingår att hantera möten med media eller med grupper som är upprörda eller kritiska.

Kris- och katastrofplanering 15 p
Efter kursen ska den studerande ha en god förståelse för samhällets krishanteringssystem, dess lagrum, principer och det politiska ansvaret. Den studerande ska också ha god förståelse för hur kriser för både individer, organisationer och samhället kan hanteras samt hur man upprättar krisplaner.

LIA 1 (Lärande i arbete) 35 p
Kursens mål är att den studerande ska få en introduktion till arbetet inom arbetsgrupper avseende både de specifika yrkeskompetenserna och kraven på att kunna delta och samverka i olika arbetsgrupper för att hantera säkerhet och trygghet i löpande verksamhet, projekt eller evenemang.

LIA 2 (Lärande i arbete) 35 p
Målen är att den studerande ska få möjlighet att praktiskt tillämpa utbildningens teoretiska innehåll samt få fördjupad förståelse för arbetet med säkerhet och trygghet samt dess plats i organisationen.

Personsäkerhet 10 p
Efter kursen ska den studerande ha kunskaper i personsäkerhet, för att kunna identifiera vilka hot och risker som finns, samt förmåga att se vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga hot och risk.

Projektledning och ledarskap 20 p
Efter kursen ska den studerande ha fått kunskaper och praktiska verktyg för att framgångsrikt kunna leda projekt inom säkerhets-, trygghet och evenemangssäkerhet. Den studerande ska efter kursen ha kunskap om projektarbete och projektmetodik samt förstå rollerna för projektledare och projektdeltagare. I kursmålen ingår även förståelse för människors olikheter och behovet av flexibilitet för att skapa engagemang och få en grupp att arbeta i en gemensam riktning.

Risk Management och omvärldsanalys 25 p
Efter kursen ska den studerande ha grundläggande kunskaper om Risk Management samt känna till vad begreppet står för inom olika verksamheter. Den studerande ska ha kunskap om att genomföra en säkerhetsplanering i syfte att förebygga avvikelser i den normala verksamheten inom ett företag och/eller verksamhet. Den studerande ska med grund från en omvärldsanalys och andra fakta ha färdighet att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för företag och/eller verksamhet. Den studerande ska kunna nyttja olika källor som t.ex. Internet och media för att kunna analysera och bedöma eventuella hot som föreligger mot företaget och/eller verksamheten.

Teknik, fysisk säkerhet och anläggningssäkerhet 20 p
Efter kursen ska den studerande ha kunskaper i fysisk säkerhet och anläggningssäkerhet samt kunna sätta hot och risker för företag och/eller verksamheter i förhållande till de säkerhetshöjande åtgärder som kan vara eller bli aktuella. Den studerande ska även få god kännedom om tekniken inom säkerhet samt förståelse för möjligheter och begränsningar. 

Trygghetsskapande åtgärder 20 p
Kursen ska ge den studerande en god grund för arbete med trygghetsskapande åtgärder inom ett brett spektra. Kursen ska ge den studerande en förståelse för vikten att samverkan går hand i hand med trygghet. Kursen ska ge den studerande verktyg för att på bästa sätt uppnå trygghetsskapande åtgärder. 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila