Sök Meny

Utbildningens innehåll

Utbildningen Drifttekniker Kraft- värmeproduktion innehåller följande kurser vars innehåll har tagit fram tillsammans med företagen i ledningsgruppen för utbildningen, så att de ska vara väl anpassade till behoven som finns på framtida arbetsplatser.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Arbetsmiljö och säkerhet 10 Yh-poäng

Kursen ger dig förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ företag och samhälle, kunskaper om livräddande insatser och hjärt- och lungräddning, kunskap om hur en fysiskt, psykiskt och psykosocial bra arbetsplats är utformad. Vidare ska du även ha förståelse för hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden.

Bränsle och förbränningsteknik 20 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskap om olika energislag som används som bränslen och om olika eldningsanordningar som förekommer vid förbränning av olika bränslen. Du får också kunskap om den stökometri som används för att beräkna till exempel luftbehovet vid en förbränning. Slutligen ingår olika metoder som finns för att rena rökgaser efter förbränning.

Drift- och underhållsteknik - Fastigheter 15 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper i drift- och underhållsteknik för tekniska system som finns i olika fastigheter och som utgör förutsättningar för att kunna använda fastigheterna på avsett sätt. Du kommer att lära dig system som rör bland annat värme, tappvatten och ventilation, hur dessa ska drivas optimalt ur ett miljö- och söver-/underbelastningsperspektiv.

Drift- och underhållsteknik - Kraft- och värmeanläggningar 30 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper i drift- och underhållsteknik vid kraft- och värmeanläggningar i syfte att tillse hög säkerhet, för att förebygga ohälsa och olycksfall vid olika driftsituationer och samtidigt ha hög tillgänglighet till anläggningarna. Kursen ger kunskaper i förebyggande och avhjälpande underhåll samt vanliga problem som kan uppstå i olika anläggningar och hur dessa kan åtgärdas. Slutligen ger kursen kunskaper om underhållets ekonomiska och miljömässiga betydelse för olika typer av anläggningar.

Elkunskap 20 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskap i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fas installationer med tonvikt på elmotorer och startapparater. Vidare du får kunskaper om ledningsdimensionering och felsökning på elmotorer och startapparater. Kursen behandlar även de föreskrifter som gäller i fråga om behörighet för elinstallationsarbeten.

Examensarbete 25 Yh-poäng

Examensarbetet skrivs i slutet av utbildningen där du som studerande ska tillämpa de kunskaper som du införskaffat dig under utbildningen

Fjärrvärmesystem 15 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper om fjärrvärmesystem, om deras uppbyggnad och konstruktion samt olika driftsituationer. Strömningstekniska beräkningar ingår också i denna kurs som till exempel vilka möjligheter som varvtalsreglering av pumpar ger.

Kraft- och värmeanläggningar 60 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper om olika anläggningar som levererar el och/eller värme. Du kommer att få kännedom om olika delsystem i exempelvis ett kondens- eller vattenkraftverk som med sina enskilda komponenter som pumpar, värmeväxlare, turbiner o.s.v. tillsamman bildar de hela anläggningarna. Ett annat mål är att utveckla förståelsen för sammanhang och samband i värmeverket ur ett systemperspektiv. Slutligen får du även lära dig att utföra beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för både komponenter, delar av anläggningar och hela anläggningar.

Kyl- och värmepumpsteknik 15 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskap om kompressordrivna kyl-frys- och värmepumpssystem. Du kommer att få förståelse för hur dessa system fungerar vilket innebär dels en kunskap om vilka komponenter som ingår och dels vad dessa har för funktion. Kursen ska också ge kunskaper om de köldmedier som idag används, de som efterhand ersätter de tidigare och som då skapade stora miljöproblem.

Lärande i arbete 4 perioder sammanlagt 105 Yh-poäng

Du kommer att vara ute på olika arbetsplatser under din utbildning; lärande i arbete (LIA). Vid de olika LIA-perioderna kommer du att ha olika uppgifter med dig att reflektera över och sedan skriva en rapport om. Bland annat kommer du att få ta reda på mer om arbetsplatsen miljö- och säkerhetsarbete, felsökning av processer och utrustning, underhåll, funktionsprovning efter underhåll samt hur man aktivt arbetar med sin miljöpolicy och miljöaspekter i driften av arbetsplatsen.

Projektkunskap 15 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper om hur projektarbete i näringslivet bedrivs på ett strukturerat sätt. Kursen skall ge färdigheter att ta fram en projektrapport som uppfyller givna krav samt kompetens att på ett enkelt sätt kritiskt värdera källor och resultat. Kursen skall också ge kunskap om hur projekt planeras och genomförs på kraftvärmeverk och processindustrin.

Strömningslära 30 Yh-poäng

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i strömningslära. Dessa kunskaper ska ge förståelse för hur i första hand pumpar arbetar och fungerar men också de övriga strömningsmaskinerna, fläktars och turbiners egenskaper behandlas. Under en stor del av kursen arbetar du med att beräkna tryck, flöde och hastigheter i system eller delar av system för olika slag av fluider. I kursen ingår även laborationer där teorier testas i praktiken.

Styr- och reglerteknik 20 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper i den styr-, mät- och reglerteknik som används inom kraft- och värmeanläggningar liksom i fastigheters tekniska system. Bland annat får du i denna del lära dig att redogöra för olika styrdon, lösa enklare reglertekniska problem samt läsa el-, styr- och reglerscheman för att kunna felsöka.

Värmeteknik 20 Yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper i värmeöverföring för att du ska kunna räkna på ledning och konvektion, vilket i sin tur ger dig grunden till att kunna beräkna överförd värmeeffekt för olika värmeväxlare. Du får även lära dig hur värmeväxlare konstrueras för olika behov som föreligger.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila